Park Tetmajera

Projekt: grudzień 2017
Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Współpraca: Perspektywa Pracownia Projektowa

Koncepcja zagospodarowania parku w sercu dawnej, podkrakowskiej wsi Bronowice. Teren opracowania zwarcie porasta malowniczy grąd subkontynentalny typu niskiego, park graniczy z uroczyskiem w Rząsce. Otacza go szereg pól i nieużytków o wysokich walorach widokowych, którym zagraża presja ze strony niekontrolowanie rozrastającej się zabudowy mieszkaniowej. Wobec powyższego integralną częścią koncepcji był szereg analiz, mający na celu ochronić walory przyrodnicze i widokowe tego obszaru. 

Celem zwiększenia potencjału rekreacyjno – turystycznego tego terenu zaprojektowano przebieg nowych tras: widokowej Bronowice Małe oraz turystyczno – widokowej Bronowice Małe – Mydlniki. Przez teren poprowadzono ścieżki – pieszą i rowerową, tak aby udostępnić go turystycznie. Na terenie równomiernie zlokalizowano miejsca piknikowe.

Inspiracją dla szczegółowych rozwiązań projektowych było genius loci miejsca, czego efektem jest między innymi wprowadzenie w centrum wsi tradycyjnego motywu płotu bronowickiego z towarzyszącą mu kompozycją wiejskich kwiatów. Szczególną inspiracją był naturalistyczny charakter terenu przyszłego parku, przez wzgląd na który wytyczane ścieżki zaprojektowano z nawierzchni mineralnej, nad ciekiem struga bronowicka poprowadzono drewniane kładki i trapy, a w części leśnej zaproponowano alejki gruntowe. Barierkami linowymi oddzielono naturalne leśne stanowiska od zagospodarowania turystycznego, żeby ograniczyć ich wydeptywanie. Aby nie ingerować w piękno krajobrazu zaprojektowano poziome tablice informacyjne w nawierzchni, by go nie grodzić. Ścieżki informacyjne poświęcono walorom historycznym i przyrodniczym Bronowic, dzikim zwierzętom towarzyszącym człowiekowi w mieście, gatunkom ryb hodowanych przez człowieka. W ramach projektu zrewitalizowano pasiekę tzw. Pszczeli Park i stworzono szereg tablic edukacyjnych dla zwiedzających poświęconych pszczelarstwu i pszczołom oraz miejsce służące organizowaniu warsztatów. Zaprojektowane na terenie pasieki wyniesione rabaty są dostępne także dla osób z niepełnosprawnością.

Ponadto wprowadzono obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji tj. urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe. Nad stawem wydzielono przestrzeń na ogród sensoryczny i strefę relaksu w hamakach, poprowadzono pomost, na brzegu zaprojektowano nabrzeżne siedziska. Integralną część zagospodarowania stanowi pawilon z sanitariatem i pomieszczeniami gospodarczymi nad stawem, podświetlony nocą.

W związku z zagospodarowaniem parku, które wpłynie na natężenie ruchu pieszego na terenie, przedstawiono rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Ponadto w ramach projektu uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie.

Pracom projektowym towarzyszyły liczne spotkania i konsultacje z mieszkańcami i stowarzyszeniami między innymi konsultacje społeczne podczas organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic wydarzenia Święto ulicy Tetmajera.